Den nye arbeidsplassen

Anonymitet - sikkerhet

Forutsetning for kartlegging av arbeid og helse er at den enkelte som deltar er sikret konfidensialitet, anonymitet og sikkerhet. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende. Ressurssenteret anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelse forblir konfidensiell og sikkert oppbevart. Etter besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan ”hackes” mellom besvarelse og persondata.

Navn og personnummer er skjult i systemet og benyttes bare (1) for å spørre deltakerne flere ganger og (2) til forskning. Bare forskere med taushetsplikt får bruke data.

Etter undersøkelsen sendes resultater tilbake til den som er ansvarlig for kartleggingen på din arbeidsplass. Kopi sendes til ledelse og hovedrepresentant for fagforeningene. Resultater som sendes tilbake til bedriften er anonymisert på en slik måte at enkeltpersoners besvarelser ikke skal gjenfinnes. Data fra andre bedrifter (for sammenligninger) blir behandlet på samme måte.

Det forutsettes at ledelsen og de ansatte er enige om at det gjennomføres en kartlegging (jfr Arbeidsmiljøloven).

Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet

Et forskningsprosjekt som skal

  1. Skape ny kunnskap om arbeidsforhold som påvirker helse, motivasjon, fravær og deltakelse i arbeidslivet
  2. Gi deltakerne informasjon som de kan bruke for å forbedre sin virksomhet
  3. Gi kunnskap om hvordan arbeidsforhold og ”stress” utvikler seg i Norge

Hvorfor gjøre medarbeiderundersøkelser?


Hvordan bør bedriften bruke kartlegginger av psykososialt arbeidsmiljø?


Prosjektet drives av

Statens arbeidsmiljøinstitutt ved Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd (programmene Arbeid og helse og Arbeidslivsprogrammet) og Arbeids- og sosialdepartementet.


Skal besvare spørreskjema


Klikk her

Ansvarlig person for kartlegging i en virksomhet som deltar i prosjektet Den nye arbeidsplassen

Klikk her

Ønsker informasjon om prosjektet Den nye arbeidsplassen

Klikk her

Link til Ressurssenter for psykologiske og sosiale forhold i arbeid

Klikk her


Kontakt oss for mer informasjon:

Den nye arbeidsplassen
ny.arbeidsplass@stami.no

Shahrooz Elka
Shahrooz.Elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16